Xanthomonas sp.
Xanca_chromosome proteomesequence
Xancp_chromosome proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc8_chromosome proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xancb_chromosome proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc5_chromosome proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc5_pXCV2 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc5_pXCV19 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc5_pXCV38 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanc5_pXCV183 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanac_chromosome proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanac_pXAC33 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis
Xanac_pXAC64 proteomesequenceEMBLGenbankArtemis