Xanthomonas sp.
Xanca_chromosome proteomesequence
Xancp_chromosome proteomesequenceGenbank
Xanc8_chromosome proteomesequenceGenbank
Xancb_chromosome proteomesequenceGenbank
Xanc5_chromosome proteomesequenceGenbank
Xanc5_pXCV2 proteomesequenceGenbank
Xanc5_pXCV19 proteomesequenceGenbank
Xanc5_pXCV38 proteomesequenceGenbank
Xanc5_pXCV183 proteomesequenceGenbank
Xanac_chromosome proteomesequenceGenbank
Xanac_pXAC33 proteomesequenceGenbank
Xanac_pXAC64 proteomesequenceGenbank