Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10
ChromosomepXCV2pXCV19pXCV38pXCV183

NC_007508 (NC_007508) - strand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
XCV3431 XCV3432 XCV3433 XCV3434 XCV3435 XCV3436 XCV3437 XCV3437 XCV3438 XCV3439 XCV3440 XCV3441 XCV3442 XCV3443 XCV3444 XCV3445 XCV3446 XCV3447 XCV3448 XCV3448 XCV3449 XCV3450 XCV3451 XCV3452 XCV3453 XCV3454 XCV3455 XCV3456 XCV3457 XCV3457 XCV3458 XCV3459 XCV3460 XCV3461 XCV3462 XCV3463 XCV3464 XCV3465 XCV3466 XCV3466 XCV3467 XCV3468 XCV3469 XCV3470 XCV3471 XCV3472 XCV3473 XCV3474 XCV3474 XCV3475 XCV3476 XCV3477 XCV3478 XCV3479 XCV3480 XCV3481 XCV3482 XCV3483 XCV3484 XCV3485 XCV3485 XCV3486 XCV3487 XCV3488 XCV3489 XCV3490 XCV3491