Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10
ChromosomepXCV2pXCV19pXCV38pXCV183

NC_007508 (NC_007508) - strand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
XCV3168 XCV3169 XCV3170 XCV3171 XCV3172 XCV3173 XCV3174 XCV3175 XCV3176 XCV3177 XCV3177 XCV3178 XCV3179 XCV3180 XCV3181 XCV3182 XCV3183 XCV3184 XCV3185 XCV3186 XCV3186 XCV3187 XCV3188 XCV3189 XCV3190 XCV3191 XCV3192 XCV3193 XCV3194 XCV3195 XCV3196 XCV3197 XCV3198 XCV3199 XCV3200 XCV3201 XCV3202 XCV3202 XCV3203 XCV3204 XCV3205 XCV3206 XCV3207 XCV3208 XCV3209 XCV3209 XCV3210 XCV3211 XCV3212 XCV3213 XCV3213 XCV3214 XCV3215 XCV3216 XCV3217 XCV3218 XCV3219 XCV3220 XCV3220 XCV3221 XCV3222 XCV3223 XCV3224 XCV3225 XCV3226 XCV3227 XCV3228