Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10
ChromosomepXCV2pXCV19pXCV38pXCV183

NC_007508 (NC_007508) - strand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
XCV1069 XCV1070 XCV1071 XCV1072 XCV1073 XCV1074 XCV1075 XCV1076 XCV1077 XCV_tRNA09 XCV_tRNA10 XCV_tRNA11 XCV_tRNA12 XCV1078 XCV1079 XCV_tRNA13 XCV1080 XCV1081 XCV1082 XCV1083 XCV1084 XCV_tRNA14 XCV_tRNA15 XCV_tRNA16 XCV1085 XCV1085 XCV1086 XCV1087 XCV1088 XCV1089 XCV1090 XCV1091 XCV_tRNA17 XCV1092 XCV1093 XCV1093 XCV1094 XCV1095 XCV1096 XCV1097 XCV1098 XCV1099 XCV1100 XCV1101 XCV1102 XCV1103 XCV1104 XCV1105 XCV1106 XCV1106 XCV1107 XCV1108 XCV1109 XCV1110 XCV1111 XCV1112 IS_Xcc1_1 XCV1113 XCV1114 XCV1115 XCV1116 XCV1117 XCV1118 XCV1119 XCV1119 XCV1120 XCV1121 XCV1122 XCV1123 XCV1124 XCV1125 XCV1126 XCV_tRNA18 XCV1127 XCV1128 XCV1129 XCV1130 XCV1131 XCV1132 XCV1133 XCV1134 XCV1135 XCV1136 XCV1137 IS_Xcc1_2 IS_Xcc1_2 XCV1138 XCV1139 XCV1139 XCV1140 XCV1141 XCV1142 XCV1143 XCV1144 XCV1145 XCV1146 XCV1147 XCV1148 XCV1149 XCV1150