Xanthomonas albilineans str. GPE PC73
Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73_complete_genome proteome | cdssequence
Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73_FP340277.1_Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73,_plasmid,_complete_genome._  sequenceEMBLArtemis
Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73_FP565176.1_Xanthomonas_albilineans_GPE_PC73_complete_genome_  sequenceEMBLArtemis
Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73_FP340279.1_Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73,_plasmid,_complete_genome._  sequenceEMBLArtemis
Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73_FP340278.1_Xanthomonas_albilineans_str._GPE_PC73,_plasmid,_complete_genome._  sequenceEMBLArtemis