Xanthomonas fuscans subsp. fuscans

60 hits

 1. XFF4834R_chr00290XFF4834R_chr00250434_0032567_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr00290XFF4834R_chr00290putative cellulase
 2. XFF4834R_chr00300XFF4834R_chr00300putative cellulase
 3. XFF4834R_chr00310XFF4834R_chr00290034_0036107_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr00310XFF4834R_chr00310putative cellulase
 4. XFF4834R_chr00870XFF4834R_chr00870XFF4834R_chr00870putative beta-xylosidase
 5. XFF4834R_chr00980XFF4834R_chr01000800_0121916_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr00980XFF4834R_chr00980putative glycosidase
 6. XFF4834R_chr03290XFF4834R_chr03430022_0380383_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr03290XFF4834R_chr03290putative cellulase
 7. XFF4834R_chr04190glgZXFF4834R_chr04190probable malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase
 8. XFF4834R_chr04200malQXFF4834R_chr04200probable 4-alpha-glucanotransferase
 9. XFF4834R_chr04230glgX1XFF4834R_chr04230probable glycogen debranching enzyme
 10. XFF4834R_chr05710XFF4834R_chr05960232_0649338_f1_XFF4834R-XFF4834R_chr05710XFF4834R_chr05710putative arabinogalactan endo-1,4-beta-galactosidase
 11. XFF4834R_chr06240XFF4834R_chr06470546_0709970_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr06240XFF4834R_chr06240putative endoglucanase EngXCA
 12. XFF4834R_chr07170lacZ2XFF4834R_chr07170putative beta-galactosidase
 13. XFF4834R_chr08020XFF4834R_chr08510970_0929436_r1_XFF4834R-XFF4834R_chr08020XFF4834R_chr08020putative alpha-amylase
 14. XFF4834R_chr10080XFF4834R_chr10580023_1142687_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr10080XFF4834R_chr10080putative amidase
 15. XFF4834R_chr11400XFF4834R_chr_1271996_1272811_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr11400XFF4834R_chr11400putative cellulase precursor
 16. XFF4834R_chr11410XFF4834R_chr11890201_1274802_r1_XFF4834R-XFF4834R_chr11410XFF4834R_chr11410putative rhamnogalacturonase B protein
 17. XFF4834R_chr11490XFF4834R_chr_1281356_1282147_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr11490XFF4834R_chr11490putative polysaccharide deacetylase
 18. XFF4834R_chr13830glgX2XFF4834R_chr13830probable glycogen debranching enzyme
 19. XFF4834R_chr14170XFF4834R_chr15080511_1624289_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr14170XFF4834R_chr14170putative glucan 1,4-alpha-glucosidase
 20. XFF4834R_chr15410XFF4834R_chr16570246_1776409_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr15410XFF4834R_chr15410putative neuraminidase
 21. XFF4834R_chr15460XFF4834R_chr15460beta-galactosidase
 22. XFF4834R_chr15470XFF4834R_chr16640749_1785091_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr15470XFF4834R_chr15470probable alpha-1,2-mannosidase
 23. XFF4834R_chr15570XFF4834R_chr16770984_1799644_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr15570XFF4834R_chr15570putative beta-xylosidase
 24. XFF4834R_chr15590XFF4834R_chr16830772_1805222_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr15590XFF4834R_chr15590beta-N-acetylhexosaminidase
 25. XFF4834R_chr15600XFF4834R_chr16850480_1806535_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr15600XFF4834R_chr15600putative endo-beta-N-acetylglucosaminidase
 26. XFF4834R_chr15610XFF4834R_chr16860551_1808236_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr15610XFF4834R_chr15610alpha-L-fucosidase
 27. XFF4834R_chr16490XFF4834R_chr17740324_1904722_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr16490XFF4834R_chr16490putative pectate lyase
 28. XFF4834R_chr19220celDXFF4834R_chr19220putative glucan 1,4-beta-glucosidase
 29. XFF4834R_chr19250XFF4834R_chr20650763_2205749_f3_XFF4834R-XFF4834R_chr19250XFF4834R_chr19250putative secreted glycosyl hydrolase family 5
 30. XFF4834R_chr23760XFF4834R_chr25950992_2746137_f1_XFF4834R-XFF4834R_chr23760XFF4834R_chr23760putative pectate lyase
 31. XFF4834R_chr25330XFF4834R_chr27720457_2925217_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr25330XFF4834R_chr25330putative cellulase precursor
 32. XFF4834R_chr25520XFF4834R_chr27970352_2950938_r1_XFF4834R-XFF4834R_chr25520XFF4834R_chr25520putative xylosidase/arabinosidase
 33. XFF4834R_chr25620XFF4834R_chr25620XFF4834R_chr25620putative beta-galactosidase
 34. XFF4834R_chr26330XFF4834R_chr28790758_3041434_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr26330XFF4834R_chr26330putative cyclomaltodextrin glucanotransferase
 35. XFF4834R_chr27390xylSXFF4834R_chr27390putative alpha-xylosidase
 36. XFF4834R_chr27400XFF4834R_chr27400XFF4834R_chr27400putative beta-galactosidase
 37. XFF4834R_chr27420XFF4834R_chr30000464_3169719_r1_XFF4834R-XFF4834R_chr27420XFF4834R_chr27420putative cellulase
 38. XFF4834R_chr30500bglSXFF4834R_chr30500putative beta-glucosidase
 39. XFF4834R_chr30620XFF4834R_chr_3522265_3523311_f1_XFF4834R-XFF4834R_chr30620XFF4834R_chr30620putative pectin lyase
 40. XFF4834R_chr31970XFF4834R_chr34540897_3672108_f1_XFF4834R-XFF4834R_chr31970XFF4834R_chr31970putative arabinogalactan endo-1,4-beta-galactosidase
 41. XFF4834R_chr31980XFF4834R_chr31980XFF4834R_chr31980putative beta-galactosidase
 42. XFF4834R_chr32000XFF4834R_chr34580428_3677356_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr32000XFF4834R_chr32000putative alpha-L-fucosidase
 43. XFF4834R_chr32490XFF4834R_chr35170410_3738993_f1_XFF4834R-XFF4834R_chr32490XFF4834R_chr32490putative alpha-L-arabinofuranosidase
 44. XFF4834R_chr33640XFF4834R_chr36430965_3882319_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr33640XFF4834R_chr33640putative alpha-1,2-mannosidase
 45. XFF4834R_chr33660XFF4834R_chr36470650_3885455_f3_XFF4834R-XFF4834R_chr33660XFF4834R_chr33660putative glycosyl hydrolase
 46. XFF4834R_chr34110bcsZXFF4834R_chr34110probable endo-1,4-D-glucanase
 47. XFF4834R_chr34570XFF4834R_chr37680431_4012564_r3_XFF4834R-XFF4834R_chr34570XFF4834R_chr34570putative pectate lyase
 48. XFF4834R_chr37580bglX1XFF4834R_chr37580putative beta-glucosidase
 49. XFF4834R_chr38180XFF4834R_chr41290739_4414724_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr38180XFF4834R_chr38180putative beta-N-acetylglucosaminidase
 50. XFF4834R_chr39240xynB3XFF4834R_chr39240probable beta-xylosidase
 51. XFF4834R_chr39500XFF4834R_chr42770391_4552190_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr39500XFF4834R_chr39500putative glucan 1,4-α-glucosidase
 52. XFF4834R_chr40530XFF4834R_chr40530putative beta-xylosidase pseudogene
 53. XFF4834R_chr41050xynB1XFF4834R_chr41050probable beta-xylosidase
 54. XFF4834R_chr41060bglX4XFF4834R_chr41060putative beta-glucosidase
 55. XFF4834R_chr41220xynA1XFF4834R_chr41220putative endo-1,4-beta-xylanase
 56. XFF4834R_chr41230lacZ1XFF4834R_chr41230putative beta-galactosidase
 57. XFF4834R_chr41250XFF4834R_chr41250putative endo-1,4-beta-xylanase pseudogene
 58. XFF4834R_chr41270xynA2XFF4834R_chr41270putative endo-1,4-beta-xylanase
 59. XFF4834R_chr41310XFF4834R_chr_4801100_4802134_f2_XFF4834R-XFF4834R_chr41310XFF4834R_chr41310putative xylosidase/arabinosidase
 60. XFF4834R_chr42800XFF4834R_chr_4956012_4958486_r2_XFF4834R-XFF4834R_chr42800XFF4834R_chr42800putative alpha-1,2-mannosidases